Kurs walutowy w eksporcie do Chin.


Łukasz Sarek

Kurs walutowy jest istotnym czynnikiem wpływającym na rentowność transakcji eksportowych i na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na chińskim rynku. Zmienność kursów walutowych wpływa na stopień ryzyka związany z realizacją transakcji.

Przy słabnącej wobec juana (rmb) złotówce eksporterzy mogą uzyskać większy przychód w walucie krajowej lub obniżyć ceny produktu, żeby zwiększyć atrakcyjność oferty na chińskim rynku.

W okresie od marca 2022 do stycznia 2023 kurs RMB/PLN był zmienny przy jednoczesnym braku wyraźnego trendu dla całego analizowanego okresu.

Z punktu widzenia chińskiego odbiorcy polska oferta była najbardziej atrakcyjna dla kursów walutowych w marcu i lipcu. Korzystne kursy utrzymały się do października. W tych okresach polski eksporter „uzyskiwał” też najwięcej złotówek z każdego juana sprzedanego w Chinach produktu. Najmniej korzystne kursy były w maju czerwcu i listopadzie. Różnica między kursem maksymalnym i minimalnym wyniosła ok 15 proc., przy zmienności kursowej na poziomie 3,3 proc.

Do przeprowadzenia analizy i prognozowania zmian kursów walutowych w eksporcie do Chin eksporter może wybrać jedną z kilku metod ich obliczania, zależnie od danych jakimi dysponuje i zakresu prowadzonej działalności eksportowej.

Dla uzyskania przybliżonego obrazu zmian kursów walutowych wystarczające jest skorzystanie ze średnich kursów NBP. Do precyzyjniejszych obliczeń lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z kursów kwotowany na rynku Forex, danych organizacji międzynarodowych lub z własnej bazy danych.


Wpływ kursu walutowego na eksport do Chin


Kurs walutowy jest istotnym z punktu widzenia polskiego eksportera czynnikiem wpływającym na przychód i rentowność zagranicznych transakcji. Wpływa również na atrakcyjność oferty przedsiębiorstwa dla zagranicznych odbiorców. Jeśli kurs złotówki do zagranicznej waluty słabnie, jest to korzystne dla polskich eksporterów. Przy niezmienionej oferowanej cenie produktu w walucie obcej uzyskają wyższy przychód w walucie krajowej.* Kurs walutowy ma również bezpośrednie przełożenie na politykę cenową, która jest kluczowym elementem strategii wprowadzania produktu na zagraniczny rynek. Im mocniejsza waluta zagraniczna do złotówki, tym tańszy jest polski produkt na zagranicznym rynku. Oszacowanie ceny eksportowanego produktu na zagranicznym rynku umożliwia analizę konkurencyjności eksportowanych produktów


Wymienialność złotego w Chinach


Wartość waluty polskiej do chińskiej (RMB, juan, CNY) i ryzyko związane ze zmianą kursu zależą od wielu czynników makroekonomicznych i politycznych. W transakcjach eksportowych z Polski do Chin większość rozliczeń przeprowadzana jest w usd. Euro wykorzystywane jest w mniejszym zakresie. Chińscy importerzy wolą realizować transakcje importowe w bardziej uniwersalnej walucie niż niszowy dla nich pln. Oznacza to konieczność przewalutowania wartości transakcji.


Wykorzystanie kursu rmb (juana) do pln ustalonego na chińskim rynku dla analizy i prognozowania zmian kursów nie jest rozwiązaniem optymalnym. Polski złoty ma obecnie status waluty wymienialnej na chińskim rynku międzybankowym. Chińskie władze ustalają kurs referencyjny do waluty krajowej W ramach tzw. parytetu centralnego. Banki komercyjne mogą natomiast ustalać kursy transakcyjne w dziennym paśmie +/- 2 proc. Niektóre banki komercyjne oferują, co prawda firmom możliwość wymiany waluty i przeprowadzenie transakcji w pln, ale jest to segment niszowy. Banki komercyjne niestety zazwyczaj nie publikują tabel kursów PLN/RMB.


Kurs chińskiego juana według średniego kursu NBP


W transakcjach z chińskimi partnerami, które prowadzone są w usd lub euro, zazwyczaj ma miejsce dwukrotne przewalutowanie. Z tego względu ryzyko kursowe związane z eksportem na chiński rynek jest wyższe niż w eksporcie do Eurolandu czy do USA. Pod uwagę należy bowiem wziąć czynniki, które wpływają na zmianę wartości co najmniej trzech walut w dwóch parach walutowych. Często stosowanym w analizach kursem jest średni dzienny kurs NBP. Kurs rmb do złotego jest przez NBP wyliczany metodą krzyżową z kursów par walut EUR/RMB i EUR/PLN. Wartości pierwszej pary są pobierane z serwisu Thomson Reuters, drugiej są wyliczane przez NBP z danych rynkowych. Kurs jest zatem uzależniony od wartości obu walut wobec EUR.


Zmienność kursu walutowego w eksporcie do Chin


W okresie od marca 2022 do stycznia 2023 kurs RMB/PLN był dość zmienny przy jednoczesnym braku wyraźnego trendu. Średnia wartość chińskiej waluty wyniosła blisko 67 groszy, przy znacznej rozpiętości kursów. Maksymalnie za 1 rmb ze sprzedaży w Chinach można było w marcu ubiegłego roku „uzyskać” ponad 72 grosze. W tym okresie polskie towary na chińskim rynku były również najbardziej atrakcyjne cenowo dla chińskich odbiorców. Ze względu jednak na fakt, że transakcje są zawierane w usd, eur lub innej walucie oraz faktu, że koszty transportu międzynarodowego wyliczane są na podstawie stawek w walucie obcej, zależność nie jest tak bezpośrednia. Zmiana przychodu zależy również od udziału kosztów transportu w koszcie zakupu towaru przez chińskiego importera. Najmniej za zarobionego w Chinach juana, nieco ponad 62 grosze, eksporter otrzymał w listopadzie. Niewiele więcej bo ok 64 groszy kosztował rmb na przełomie maja i czerwca, Już w lipcu juan wzmocnił się ponownie uzyskując ponad 71 groszy. Na wysokim poziomie kurs utrzymał się do ok. połowy października.


Średni kurs NBP juana do złotego w eksporcie do Chin w 2022 r.

Różnice w kursach w analizowanym okresie między minimum i maksimum wyniosły ok. 15 proc. średniorocznego kursu wyliczonego z danych dziennych.** Współczynnik zmienności, który jest ilorazem odchylenia standardowego i średniej wyniósł blisko 3,3 proc. Standardowo wartość ta traktowana jest jako dość niska. W przypadku kursów walutowych w przeciągu jednego roku było to jednak duże wahanie kursu, które mogło istotnie wpłynąć na poziom przychodów z eksportu.


Dostosowanie kursu dla transakcji w euro do sytuacji przedsiębiorstwa


Wartość kursów średnich NBP może odbiegać od kursów rynkowych oraz od kursów jakie przedsiębiorstwa zabezpieczyły sobie dzięki umowom terminowym na wartości kursu lub dzięki swapom walutowym. Zamiast danych NBP można dla pary RMB/PLN skorzystać z kursów z rynku forex. Eksporterzy, którzy prowadzą rozliczenia z chińskimi partnerami w euro i jednocześnie mają odbiorców w strefie euro oraz prowadzą z dużą częstotliwością bieżące rozliczenia transakcji mogą w wyliczeniach kursu RMB/PLN metodą krzyżową przez euro dla pary EUR/PLN skorzystać z wartości po jakich faktycznie realizowali rozliczenia walutowe. Dane uzyskane w wyniku analizy będą wtedy lepiej dostosowane do sytuacji danego przedsiębiorstwa. Dla pary EUR/RMB można wykorzystać kursy referencyjne ECB, przy czym te ostatnie pochodzą z rynku międzybankowego i różnią się nieco od kursów na rynku detalicznym. Można również wykorzystać dane pochodzące z kursów walut na chińskim rynku detalicznym publikowane przez największe banki chińskie albo dane z rynku forex.


Metody ustalenia kursu walutowego w eksporcie do Chin dla transakcji dolarowych


Do wyliczenia kursu RMB/PLN przez NBP wykorzystywane są kursy na parach EUR/USD, EUR/RMB oraz EUR/PLN. Wykorzystanie kursów RMB/PLN podawanych przez NBP do analizy wartości walut, ryzyka transakcji denominowanych w usd oraz do porównania cen produktów do oferowanych na rynku chińskim przez konkurencję, może dać z tego względu wartości nieco odmienne od rzeczywiście realizowanych podczas transakcji. Analizę można przeprowadzić na podstawie wartości kursu RMB/PLN z rynku forex pobranych z platform obsługujących wymianę walut.

Kurs walutowy juana do złotego (RMB/PLN) w eksporcie do Chin w transakcjach dolarowych

Analogicznie do transakcji prowadzony w euro przedsiębiorstwa, które prowadzą częste rozliczenia w USD i mają własną bazę danych kursów na podstawie zrealizowanych transakcji lub korzystają z kontraktów terminowych lub swapów walutowych dokonać wyliczenia kursu RMB/PLN metodą krzyżową przez usd. Przeprowadzona w ten sposób analiza będzie oparta na danych bardziej odpowiednich do sytuacji konkretnego eksportera. Wartości kursów na parze USD/RMB można pobrać z bazy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Chiński Bank Ludowy raportuje do IMF dzienne kursy referencyjne. Można również pobrać je z rynku forex. Wartości kursów na parze USD/PLN również można pobrać z rynku forex albo można skorzystać ze wspomnianych już danych własnych przedsiębiorstwa.


Wahania kursów RMB/PLN dla transakcji dolarowych w eksporcie do Chin


Do obliczenia wartości kursów RMB/PLN przez usd dla okresu marzec 2022 – styczeń 2023 wykorzystano dla pary USD/RMB dane z bazy IMF a dla pary USD/PLN dane rynkowe z platformy Stooq.

Różnice w kursach walutowych RMB/PLN według NBP i rynkowych w eksporcie do Chin

Przebieg krzywej kursu i wartości leżących na niej punktów są bardzo zbliżone do zaprezentowanych na wykresie dla kursu RMB/PLN podanego według kursów średnich NBP. Maksimum i minimum wartości były podobne i wynosiły odpowiednio 72 grosze i ponad 62 grosze. Zmienność była również zbliżona i wyniosła nieco ponad 3,2 proc. Znaczące różnice wobec kursu NBP zaobserwowano natomiast na kursach dziennych. Największa wynosiła 1,41 proc., a dla blisko 8 proc. obserwacji różnica była wyższa niż 0,5 proc.

Podobne różnice zaobserwowano między dziennymi wartościami kursu NBP a uśrednionymi dziennymi kursami rynkowymi na parze RMB/PLN pobranymi z platformy Stooq. Największa różnica na kursie dziennym wyniosła blisko 1,48 proc., a niemal 12 proc. obserwacji różniło się o więcej niż 0,5 proc. Współczynnik zmienności również wyniósł nieco ponad 3,2 proc. W wypadku przedsiębiorstw, które prowadzą analizy w oparciu o własną bazę kursów różnice do danych NBP mogą być jeszcze większe. Wybór metody wyliczenia kursu, która będzie najlepiej dopasowana do sytuacji danego eksportera jest kwestią indywidualną.


Juan krajowy i zagraniczny


W obiegu poza Chinami znajduje się juan dopuszczonego do obrotu zagranicznego i w pełni wymienialny na PLN. Kurs rmb offshorowego (CNH) do walut obcych jest nieco inny niż kurs rmb na rynku wewnętrznym (CNY) na chińskim rynku krajowym. Różnice kursowe są obecnie niewielkie, niemniej jest to faktycznie inna waluta. W przypadku transferu tej waluty (CNH) z Chin i do Chin podlega ona takiemu samemu reżimowi kontroli dewizowej jak waluty obce. Do analiz i prognozowania kursów w eksporcie do Chin, pomimo średnio minimalnych różnic między obu walutami nie powinno się korzystać z wartości kursów na parze CNH/PLN.

*Dla przedsiębiorstw, które do produkcji towarów wysyłanych na eksport wykorzystują w znacznym stopniu bezpośrednio lub pośrednio surowce, komponenty lub usługi kupowane za waluty obce słabnąca złotówka jest mniej korzystna niż dla firm, które wykorzystują głównie zasoby wytwarzane w kraju.

**Ze względu na wykorzystanie tych danych w dalszych częściach analizy do wyliczania kursów metodą krzyżową z danych chińskich instytucji wzięto pod uwagę wyłącznie kursy z tych dni dla których były kwotowane kursy na wszystkich uwzględnianych parach walutowych. Liczba obserwacji = 204.

Chcesz się dowiedzieć więcej o możliwościach eksportu na rynki azjatyckie? Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami.

Chcesz się dowiedzieć więcej o naszej pracy dla eksporterów? Zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się więcej o tym jak pracujemy.