Oferta pogłębionych analiz rynku rozszerzonych o prognozy i scenariusze

Pogłębione analizy rynku zbudowane są na bazie analiz sektorowych oraz analiz otoczenia rynku i rozszerzone o prognozy kierunku i dynamiki zmian poszczególnych czynników wpływających na makrootoczenie rynku i sytuację wewnątrz rynku w konkretnej branży lub segmencie produktów.

W naszych analizach :

definiujemy

– czynniki otoczenia politycznego, makroekonomicznego, prawnego, społeczno-kulturowego i technologicznego wspierające albo hamujące wzrost branży lub segmentu produktów oraz ogólny wpływ makrootoczenia na eksport produktów naszych klientów na rynki azjatyckie;

– czynniki kształtujące sytuację wewnątrz rynku w danej branży lub segmencie produktów takie jak: zasady wejścia na rynek, siłę rynkową, metody działania i ofertę produktową konkurencji, rozwiązania wykorzystane w dystrybucji produktów i marketingu, zastosowane technologie, segmenty nabywców, ich oczekiwania i kanały komunikacji oraz znaczenie produktów substytucyjnych;

prognozujemy

– dynamikę i kierunki rozwoju makrootoczenia rynku azjatyckiego dla branży lub segmentu produktów, tworzymy scenariusze, oceniamy prawdopodobieństwo ich realizacji i typujemy najbardziej prawdopodobny kierunek i siłę zmian w oddziaływaniu czynników otoczenia na rynek;

– kierunek i dynamikę zmian w branży lub segmencie produktów, oceniamy które elementy sytuacji wewnątrz rynku ulegną zmianie i w jakim stopniu wpłynie to na eksport produktów klienta na rynek azjatycki;

tworzymy

– strategie wejścia na rynki azjatyckie dostosowane do sytuacji i trendów w branży lub segmencie produktów oraz uwzględniające trendy polityczne, gospodarcze, społeczne, legislacyjne, technologiczne kształtujące otoczenie rynku; opracowane przez nas strategie są oparte na naszej scenariuszowej analizie makrootoczenia i analizie sektorowej;


Analiza sektorowa

W ramach analizy sektorowej oceniamy sytuację na wybranym rynku azjatyckim wewnątrz sektora, branży lub segmentu produktów. Klient otrzymuje kompleksową ocenę atrakcyjności rynku pod kątem jego oferty eksportowej.

Naszą ocenę opieramy na wszechstronnej analizie zasad i barier wejścia na rynek, konkurencji, segmentów klientów biznesowych i konsumentów oraz czynników kształtujących charakter i dynamikę zmian w obrębie rynku.

W analizie prezentujemy i oceniamy korzyści, koszty i ryzyko wejścia na wybrany rynek azjatycki

Dzięki modułowej strukturze nasze analizy mogą być dopasowane do potrzeb klienta, rodzaju produktów lub usług i charakteru rynku.

Moduły analizy sektorowej

Analiza zasad wejścia na rynek:

√ wymagania prawne i standardy jakości
√ procedury dopuszczenia produktu do obrotu
√ modele i koszty wejścia na rynek
√ rodzaje i wpływ barier nieformalnych
√ mechanizmy i koszty ochrony praw eksportera
√ łatwość i koszty wyjścia z rynku

Analiza konkurencji:

√ stopień koncentracji konkurencji zagranicznej i krajowej
√ bliscy konkurenci i ich oferta
√ dominujące strategie i modele operacyjne
√ kanały sprzedaży
√ czynniki przewagi konkurencyjnej
√ dynamika i cykliczność zmian podaży
√ marże i rentowność operacji

Analiza rynku kupujących:

√ pojemność i chłonność rynku
√ stopień koncentracji klientów biznesowych
√ segmenty klientów biznesowych
i konsumentów
√ oczekiwania klientów w zakresie funkcjonalności i innych cech produktów
√ kanały komunikacji i pozyskiwania klientów
√ dynamika i cykliczność zmian popytu

Analiza dynamiki zmian rynku:

√ nowe technologie i innowacyjne rozwiązania
√ konkurencja ze strony zamienników lub substytutów
√ prawdopodobieństwo wejścia nowych kluczowych graczy
√ nowe segmenty i nisze rynku
√ perspektywy integracji wertykalnej i horyzontalnej

Opcja: Model łańcucha dostaw

Jako uzupełnienie analizy sektorowej w ramach wsparcia działań eksportowych oferujemy dodatkowo opracowanie optymalnego modelu łańcucha dostaw. Na podstawie analizy modeli operacyjnych rekomendujemy efektywny i bezpieczny przepływ towarów, usług, płatności i informacji oraz model łańcucha dostaw dostosowany do specyfiki danego sektora lub branży.


Analiza makrootoczenia rynku

W ramach analiz otoczenia oceniamy wpływ czynników otoczenia politycznego, makroekonomicznego, prawnego, technologicznego i społeczno-kulturowego na wybrany rynek azjatycki.

Standardowe analizy makrootoczenia służą zdefiniowaniu potencjału rynków azjatyckich pod kątem konkretnej branży lub segmentu produktów eksportera. W ramach analizy kompleksowo oceniamy aktualne środowisko biznesowe. Na życzenie klienta realizujemy analizy porównawcze kilku wybranych rynków. Oferujemy analizy kompleksowe oraz analizy modułowe poszczególnych obszarów otoczenia. Na podstawie wyników analizy polski eksporter może wybrać rynek lub rynki azjatyckie z największym potencjałem eksportowym dla tego rodzaju produktów i usług jakie oferuje.

Standardowe moduły analizy makrootoczenia
rynków azjatyckich

Analiza sytuacji politycznej

Oceniamy wpływ systemu politycznego, dwustronnych stosunków politycznych i sytuacji międzynarodowej na rynek.

Analiza makro trendów

Definiujemy trendy makroekonomicznych i ich wpływ na dynamikę procesów rynkowych i sytuację w branży lub segmencie produktów.

Analiza otoczenia prawnego

Analizujemy wpływ środowiska prawnego oraz kierunki zmian legislacyjnych na wprowadzenie na rynek nowych marek i produktów.

Analiza procesów społecznych

Analizujemy procesy społeczne oraz ich wpływ na wielkość, kształt i charakter rynku oraz na dynamikę i kierunek zmian w branży.

Analiza czynników kulturowych

Oceniamy wpływ czynników kulturowych na charakter stosunków rynkowych, wzorce zachowań i postawy uczestników obrotu rynkowego

Analiza postępu technologicznego

Oceniamy efekty wprowadzania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań na dynamikę rozwoju danej branży

Zapraszamy do przeczytania o tym, jak zacząć z nami współpracę a następnie do wypełnienia formularza z kwestionariuszem oraz do kontaktu telefonicznego lub mejlem.