Oferta

Oferta analiz rynków azjatyckich

Zależnie od charakteru działalności eksportowej klienta oraz branży i segmentu produktów proponujemy jeden z trzech standardowych rodzajów analiz:
– analizę sektorową,
– standardową analizę makrootoczenia,
– rozszerzoną analizę makrootoczenia w wariancie scenariuszowym.
Dzięki modułowej strukturze analiz ich zakres oraz głębokość mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.


Polecane analizy

Klientom, którzy chcą wykorzystać potencjał eksportowy konkretnego wstępnie wybranego rynku azjatyckiego i chcą wiedzieć:

 • jakie są korzyści, koszty i ryzyko wprowadzenia produktów na dany rynek,
 • jak silna jest konkurencja, co oferuje klientom i jakie są bariery dostępu do rynku,
 • czy oferta eksportowa firmy będzie atrakcyjna dla klientów biznesowych i konsumentów
 • jaka jest dynamika i kierunek zmian w sytuacji rynkowej

  Polecamy analizę sektorową

Klientom, którzy jeszcze nie zdecydowali, który rynek azjatycki jest dla nich atrakcyjny polecamy standardowe analizy makrootoczenia. Wyniki analizy otoczenia biznesowego i potencjału eksportowego danego rynku oraz nasze wnioski i rekomendacje będą przydatne w podjęciu w decyzji o zaangażowaniu środków w przygotowanie firmy do eksportu na dany rynek lub o wyborze innego kierunku ekspansji.

Klientom, którzy ze względu na potencjał rynków azjatyckich traktują je jako ważny element portfolio eksportowego oraz są zainteresowani budowaniem swojej pozycji rynkowej w dłuższym horyzoncie czasowym i przy zaangażowaniu znaczniejszych zasobów polecamy rozszerzone analizy makrootoczenia w wariancie scenariuszowym.

Na życzenie klientów na podstawie wyników naszych analiz opracowujemy kompleksowe strategie działań eksportowych przedsiębiorstwa na wybranych rynkach azjatyckich.

Specjalizujemy się w analizach rynków:

 • chińskiego,
 • tajwańskiego,
 • singapurskiego,
 • indonezyjskiego.

  W wybranych branżach i grupach produktowych realizujemy analizy rynków innych państw Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej.

Analiza sektorowa

W tym wariancie oferujemy analizę sytuacji rynkowej na wybranym rynku azjatyckim wewnątrz sektora, branży lub segmentu produktów. Klient otrzymuje kompleksową ocenę atrakcyjności rynku pod kątem jego oferty eksportowej.

Naszą ocenę opieramy na wszechstronnej analizie zasad i barier wejścia na rynek, konkurencji, segmentów klientów biznesowych i konsumentów oraz czynników kształtujących charakter i dynamikę zmian w obrębie rynku.

W analizie prezentujemy i oceniamy korzyści, koszty i ryzyko wejścia na wybrany rynek azjatycki

Dzięki modułowej strukturze nasze analizy mogą być dopasowane do potrzeb klienta, rodzaju produktów lub usług i charakteru rynku.

Podstawowe moduły naszej analizy sektorowej:

Analiza zasad wejścia na rynek:

√ wymagania prawne i standardy jakości
√ procedury dopuszczenia produktu do obrotu
√ modele i koszty wejścia na rynek
√ rodzaje i wpływ barier nieformalnych
√ mechanizmy i koszty ochrony praw eksportera
√ łatwość i koszty wyjścia z rynku

Analiza konkurencji:

√ stopień koncentracji konkurencji zagranicznej i krajowej
√ bliscy konkurenci i ich oferta
√ dominujące strategie i modele operacyjne
√ kanały sprzedaży
√ czynniki przewagi konkurencyjnej
√ dynamika i cykliczność zmian podaży
√ marże i rentowność operacji

Analiza rynku kupujących:

√ pojemność i chłonność rynku
√ stopień koncentracji klientów biznesowych
√ segmenty klientów biznesowych
i konsumentów
√ oczekiwania klientów w zakresie funkcjonalności i innych cech produktów
√ kanały komunikacji i pozyskiwania klientów
√ dynamika i cykliczność zmian popytu

Analiza dynamiki zmian rynku:

√ nowe technologie i innowacyjne rozwiązania
√ konkurencja ze strony zamienników lub substytutów
√ prawdopodobieństwo wejścia nowych kluczowych graczy
√ nowe segmenty i nisze rynku
√ perspektywy integracji wertykalnej i horyzontalnej

Opcja: Model łańcucha dostaw

Jako uzupełnienie analizy sektorowej w ramach wsparcia działań eksportowych oferujemy dodatkowo opracowanie optymalnego modelu łańcucha dostaw. Na podstawie analizy modeli operacyjnych rekomendujemy efektywny i bezpieczny przepływ towarów, usług, płatności i informacji oraz model łańcucha dostaw dostosowany do specyfiki danego sektora lub branży.


Analizy makrootoczenia rynków azjatyckich

Wykonujemy standardowe oraz poszerzone i pogłębione scenariuszowe analizy otoczenia politycznego, makroekonomicznego, prawnego, technologicznego i społeczno-kulturowego oraz ich wpływ sytuację w branży lub segmencie produktów.

Standardowe analizy makrootoczenia polecamy eksporterom, którzy chcą poznać ogólną atrakcyjność danego rynku azjatyckiego. W ramach analizy kompleksowo oceniamy aktualne środowisko biznesowe i na życzenie klienta porównujemy do innych rynków azjatyckich.

Dla eksporterów, którzy już wybrali konkretny rynek azjatycki i są zainteresowani budowaniem pozycji i stałą obecnością na tych rynkach przydatna będą rozszerzone analizy makrootoczenia w wariancie scenariuszowym. W tym wariancie oceniamy wpływ poszczególnych czynników makrootoczenia na kierunek rozwoju rynku w określonym horyzoncie czasowym i wskazujemy najbardziej prawdopodobne scenariusze. Szczególnie polecamy firmom, które planują zaangażować znaczniejsze zasoby w realizację długofalowej strategii eksportu na rynki azjatyckie i traktują te rynki jako ważny element portfolio eksportowego.

W naszych analizach :

definiujemy

czynniki otoczenia politycznego, makroekonomicznego, prawnego, społeczno-kulturowego i technologicznego wspierające albo hamujące wzrost branży lub segmentu produktów oraz ich znaczenie dla wejścia na rynek

prognozujemy

w wariancie scenariuszowym dynamikę i kierunki rozwoju makrootoczenia rynku dla branży lub segmentu produktów w określonym horyzoncie czasowym

tworzymy

strategie działań dostosowane do sytuacji w branży oraz do kształtujących azjatyckie rynki trendów politycznych, gospodarczych, społecznych, legislacyjnych, technologicznych; opracowane przez nas strategie są oparte na scenariuszowej analizie makrootoczenia i analizie sektorowej


Standardowe moduły analizy makrootoczenia
rynków azjatyckich

Analiza sytuacji politycznej

Oceniamy wpływ systemu politycznego, dwustronnych stosunków politycznych i sytuacji międzynarodowej na rynek.

Analiza makro trendów

Definiujemy trendy makroekonomicznych i ich wpływ na dynamikę procesów rynkowych i sytuację w branży lub segmencie produktów.

Analiza otoczenia prawnego

Analizujemy wpływ środowiska prawnego oraz kierunki zmian legislacyjnych na wprowadzenie na rynek nowych marek i produktów.

Analiza procesów społecznych

Analizujemy procesy społeczne oraz ich wpływ na wielkość, kształt i charakter rynku oraz na dynamikę i kierunek zmian w branży.

Analiza czynników kulturowych

Oceniamy wpływ czynników kulturowych na charakter stosunków rynkowych, wzorce zachowań i postawy uczestników obrotu rynkowego

Analiza postępu technologicznego

Oceniamy efekty wprowadzania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań na dynamikę rozwoju danej branży